СТАТУТ

табору з денним перебуванням дітей "Берізка"

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Рожище

І. Загальні положення

1.1. Табір з денним перебуванням дітей "Берізка" є оздоровчим закладом, метою якого є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.

1.2. Табір з денним перебуванням дітей "Берізка" у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про оздоровлення», Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких він належить, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Типовим положенням і власним Статутом.

1.3. Табір з денним перебуванням дітей "Берізка" розміщений на території ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Рожище.

1.4. Юридична адреса табору з денним перебуванням дітей "Берізка": 45101, Волинська область, м. Рожище, вул. Драгоманова, 5; тел. 2-15-03.

1.5. Засновником (власником) табору з денним перебуванням дітей "Берізка" є ЗОШ І-ІІІст. №2 м. Рожище.

II. Організаційно-правові засади діяльності табору з денним перебуванням дітей "Берізка"

2.1. Табір з денним перебуванням дітей "Берізка" діє на підставі Статуту, що затверджується засновником (власником).

2.2. Засновник (власник) табору з денним перебуванням дітей "Берізка":

 • затверджує Статут табору;
 • призначає та звільняє керівника табору;
 • забезпечує безпечні умови організації відпочинку та оздоровлення дітей;
 • забезпечує функціонування табору, комплектування різним обладнанням, належну підготовку до проведення відпочинку та оздоровлення дітей.

2.3. Прийом дітей до табору здійснюється рішенням засновника (власника) на підставі заяви батьків та наявності довідки про стан здоров'я дитини.

Для оздоровлення приймаються учні 1-5 класів у кількості 75 чоловік. З урахуванням вікових особливостей та інтересів дітей створюється 3 загони наповнюваністю по 25 дітей.

До табору зараховуються діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в анти терористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; бездоглядних та безпритульних дітей; дітей-інвалідів; дітей, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи ( у т. ч. дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи); дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідер дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села; дітей, які на запрошення прибули на оздоровлення і відпочинок із територій, де проводяться бойові дії.

2.4. Відрахування дитини з табору здійснюється за бажанням батьків чи осіб, які їх заміняють, за рішенням педагогічної ради за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку або на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що унеможливлює її перебування в таборі.

Забороняється безпідставне відрахування з табору.

2.5. Табір з денним перебуванням дітей "Берізка" функціонує 14 робочих днів: розпочинає роботу 3 червня і закінчує – 20 червня, не включаючи вихідних днів – 09.06, 15.06, 16.06, 17.06. Робочий день з 8 год. 30 хв. до 14 год. 30 хв.

2.6. Протягом шестигодинного робочого дня школярі забезпечуються дворазовим калорійним харчуванням.

2.7. Табір з денним перебуванням дітей "Берізка" веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує дітям, які перебувають у ньому:

 • захист життя і здоров'я, повноцінне оздоровлення;
 • створює належні умови для освітньої культурно-виховної, оздоровчо-спортивної, екологічно-натуралістичної, туристсько-краєзнавчої роботи, розвитку творчих здібностей;
 • добровільний вибір діяльності та дозвілля;
 • користування матеріально-технічною, культурно-спортивною базою табору;
 • вільне висловлювання поглядів, думок, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізично насилля з боку педагогічних чи інших працівників табору, пропаганди релігійних конфесій.

2.8. Діти, які перебувають в таборі з денним перебуванням, повинні:

 • дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • підвищувати загальнокультурний рівень, оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками здорового способу життя;
 • дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватись правил особистої гігієни.

2.9. Табір з денним перебуванням дітей "Берізка" працює за календарним планом роботи, затвердженим керівником табору, погодженим із засновником (власником).

2.10. Виховний процес у таборі здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей дітей, з урахуванням віку, психофізіологічних особливостей, стану здоров'я.

III. Охорона життя і здоров'я дітей

3.1. Для надання медичних послуг дітям і працівникам в таборі є медична сестра Ткачук Юлія Вікторівна.

3.2. Працівники табору несуть персональну відповідальність за збереження життя дітей, які відпочивають та оздоровлюються в ньому.

3.3. Під час організованого перевезення дітей, які перебувають на оздоровленні в таборі, на значні відстані забезпечується медичний нагляд за ними.

3.4. Приміщення табору повинні відповідати санітарним нормам, вимогам пожежної безпеки. У кожному приміщенні табору розробляється та вивішується на видному місці план евакуації дітей та дорослих у разі пожежі чи стихійного лиха.

3.5. Табір з денним перебуванням дітей забезпечує безпечне повноцінне харчування дітей.

3.6. Керівник табору здійснює обов'язковий повноцінний контроль за якістю харчування дітей, дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, безпечними умовами відпочинку та оздоровлення, за проведенням роботи з формування здорового способу життя.

IV. Управління табором з денним перебуванням дітей і кадрове забезпечення

4.1. Керівництво табором здійснює керівник, який призначається і звільняється з роботи засновником (власником).

4.2. Керівник табору з денним перебуванням дітей:

 • затверджує календарний план роботи табору;
 • затверджує режим дня з урахуванням типу закладу;
 • затверджує правила внутрішнього розпорядку для дітей і працівників табору;
 • організовує інструктаж працівників табору з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання невідкладної долікарської допомоги;
 • здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом, забезпечує належні умови для оздоровлення та відпочинку дітей;
 • звітує перед засновником про результати діяльності табору;
 • видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, що стосуються діяльності табору, організовує та контролює їх виконання;
 • забезпечує спільно з засновником (власником) раціональний підбір та розстановку кадрів, затверджує штатний розпис, посадові обов'язки працівників табору.

4.3. Педагогічна рада табору затверджує календарний план роботи, підбиває підсумки оздоровчої зміни, приймає рішення щодо відрахування дітей із табору за порушення внутрішнього розпорядку чи з інших обґрунтованих причин.

4.4. Працівники табору з денним перебуванням дітей мають право на:

 • участь у заходах, пов'язаних з організацією оздоровчого процесу;
 • ініціативу у виборі форм, методів, засобів роботи з дітьми.

4.5. Працівники табору з денним перебуванням дітей зобов'язані:

 • дотримуватись вимог Статуту табору; виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
 • берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
 • виконувати накази і розпорядження керівника табору.

4.6. Працівники табору працюють згідно з графіком, затвердженим його керівником, з урахуванням вимог законодавства про працю.

4.7. Батьки дітей чи особи, які їх заміняють, мають право:

 • вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності табору;
 • брати участь в організації та проведенні заходів;
 • захищати законні інтереси дітей.

4.8. Для оперативного врегулювання поточних питань, організації оздоровчої та виховної діяльності у таборі створити орган самоврядування, до складу якого входять засновник, адміністрація табору, батьки, діти.

V. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база табору з денним перебуванням дітей

5.1. Фінансово-господарська діяльність табору здійснюється відповідно до його статуту та законодавства України.

5.2. Управління та фінансова діяльність табору здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів та додаткових джерел.

5.3. Перед початком оздоровчого сезону засновник (власник) забезпечує наявність у таборі наказу про відкриття закладу, акта про готовність закладу, санітарного паспорта, інструкцій з техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків з дітьми, протипожежної безпеки.

5.4. Для відкриття табору місцевими органами влади створюється спеціальна комісія, яка перевіряє готовність табору до прийому дітей, про що складається відповідний акт.

VI. Міжнародне співробітництво табору з денним перебуванням дітей

6.1.Табір зденним перебуванням дітей має право за згодою засновника (власника) укладати угоди про співробітництво встановлювати прямі зв'язки з відповідними закладами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством України поряду.

Кiлькiсть переглядiв: 928

Фотогалерея

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Рожищенський ліцей №2"

вул. Драгоманова, 3,
45101, Волинська область, Луцький район, м. Рожище,
Україна

Cпеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Підтримуємо Українську Армію!

Дата останньої зміни 06 Вересня 2023

Цей сайт безкоштовний!